Bestuur en organisatie

De ADCA Vereniging Nederland is een vereniging voor patiënten met een vorm van ADCA/SCA. Daarnaast kunnen ook dragers van, familieleden en betrokkenen lid worden van de vereniging. Volgens schattingen zijn er meer dan 700 patiënten met ADCA in Nederland. Hiervan is een groot deel lid van de vereniging, die ruim 500 leden telt.

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Deze vergadering komt normaal gesproken één keer per jaar, voorafgaand aan de landelijke contactdag bijeen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en activiteiten van de vereniging. Het heeft met name een beleidsbepalende taak. De uitvoering van de activiteiten van de vereniging wordt gedaan door de commissies en werkgroepen. Het bestuur is bevoegd om commissies en werkgroepen in te stellen en stelt de bijbehorende taken en bevoegdheden vast. De bestuursleden worden door ALV gekozen voor een periode van maximaal 3 jaar, waarna zij zich herkiesbaar kunnen stellen.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

  • Gerard Kulker, Voorzitter
  • Gabriëlle Donné-op den Kelder, Penningmeester
  • Roderik van der Rest
  • Arjan Wezel

Als u contact wilt opnemen met leden van het bestuur van de vereniging, kunt u dit doen via het bestuur@ataxie.nl of info@ataxie.nl

De vereniging kent voor het uitvoeren van activiteiten commissies en werkgroepen. Commissies hebben een permanent takenpakket terwijl de werkgroepen een kortlopend takenpakket hebben. Wij zijn trots op de ongeveer 30 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de vereniging. Elke commissie en werkgroep heeft binnen het bestuur een vaste contactpersoon.

Op dit moment kent de vereniging de volgende commissies en werkgroepen:

Als u contact wilt opnemen met één van deze commissies kunt u dit doen via het het emailadres van de commissie  of via info@ataxie.nl

Wilt u informatie over het lidmaatschap of lid worden of opzeggen, maak dan gebruik van ledenadministratie@ataxie.nl

Hier vindt u het Huishoudelijk reglement en de bijlagen Werken met commissies en de interne gedragscode.
Wilt u een klacht indienen, via deze link vindt u de klachtenregeling.De klachtenregeling maakt onderdeel uit van het huishoudelijk reglement.