Commissie Ondersteuning

Commissie Ondersteuning bestaat uit twee onderdelen:

Afgelopen zomer 2017 werd het duidelijk dat er steeds meer vragen komen van leden die worstelen met hun werk en vragen om hulp bij het afkeuringstraject. Het gaat om uiteenlopende problemen, sommigen denken geholpen te zijn bij gedeeltelijke afkeuring en anderen hopen voor 100% afgekeurd te kunnen worden.
Ook variëren de vragen van schriftelijke ondersteuning of telefonisch overleg tot het meegaan naar de instantie, het UWV. Dit probleem is voorgelegd aan het bestuur. Deze heeft besloten om aan de vragen gehoor te geven door de commissie WMO uit te breiden wat betreft de zorgvraag en daarom heet de commissie vanaf nu commissie Ondersteuning.

1) De WMO ondersteuning, zoals u die al van ons kent. Voor al uw vragen. Die biedt u de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij een WMO gesprek met de gemeente (keukentafelgesprek) om voorzieningen of (huishoudelijke) hulp aan te vragen.
Een aantal vrijwilligers heeft zich aangeboden om u te ondersteunen, als u daar behoefte aan heeft, tijdens het zgn. keukentafel gesprek.

2)  Ondersteuning afkeuringstraject
Vragen die u heeft omtrent ziekmeldingen op het werk, met als doel om u uiteindelijk gedeeltelijk of geheel te laten afkeuren. Het bestuur heeft 1 vrijwilliger bereid gevonden om u te adviseren. Jet Bergmans: als inkomensadviseur is zij bekend met de (wettelijke) weg die bewandeld moet worden om u ziek te melden en uiteindelijk na 2 jaar te laten afkeuren of het eerder inzetten van een IVA-aanvraag.

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet Maatschappelijke ondersteuning(WMO). Officieel heet deze wet WMO 2015.

Ondersteuning thuis vanuit de WMO.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

    • begeleiding en dagbesteding;
    • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
    • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
    • opvang in geval van huislijk geweld en mensen die dakloos zijn. 

Ondersteuning die past bij de persoonlijke situatie. Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie. Er volgt dan een zo geheten keukentafelgesprek.

Keukentafelgesprek met de gemeente: houd het heft in de hand
Het is belangrijk dat u de leiding neemt in het aanvragen van passende zorg of ondersteuning. Zoek dus voorafgaande aan het keukentafelgesprek op internet naar relevante informatie. Bedenk welke zorg of ondersteuning u nodig heeft. Denk na wat u zélf kunt én wat u kunt verwachten van uw  familie, vrienden en buren. En bedenk hoe de gemeente, huisarts of zorginstantie u beter kan helpen.
Recht op cliëntondersteuning bij het keukentafelgesprek
Vindt u het lastig om te bedenken welke zorg of ondersteuning u denkt nodig te hebben? Vindt u het vervelend om uw familie, vrienden of buren te vragen hoe zij u kunnen helpen? Of vindt u het om een of andere reden ingewikkeld om het keukentafelgesprek met de gemeente of wijkteam voor te bereiden? Dan kunt u een beroep doen op een cliëntondersteuner. Vanaf 2015 heeft iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning. De gemeente kan dit voor u regelen en betaald de ondersteuning. Deze persoon is wel onafhankelijk van de gemeente.

Om het voor onze leden makkelijker te maken heeft het bestuur op deze verandering geanticipeerd. Er is een commissie Ondersteuning in het leven geroepen, waarvan de vrijwilligers verspreidt over het land wonen. Leden van de vereniging kunnen op hen een beroep doen voor ondersteuning bij een keukentafelgesprek. Omdat de gemeenten nauwelijks een idee hebben van de beperkingen van mensen met ADCA, vindt het bestuur het belangrijk u daarbij een helpende hand te bieden. Naast iemand van de commissie kunt u ook kosteloos een beroep doen op ondersteuning van een onafhankelijk persoon. Bijvoorbeeld via de stichting MEE.
Bent u het niet eens met de besluitvorming dan kan de commissie u ondersteunen om beroep aan te tekenen.
We hebben al heel wat aanvragen gehad.

Een voorbeeld: Eén van onze leden had een verzoek om ondersteuning aangevraagd. Tijdens het intakegesprek waarin meneer om een driewielfiets via de WMO vroeg, kwamen ook vragen aan de orde over o.a. huishoudelijke zorg, een traplift en een scootmobiel.
Voor de driewieler was wel trapondersteuning nodig. Een ergotherapeut werd ingezet om aan te tonen dat dit voor meneer onontbeerlijk was. Ook werden er nog andere aanpassingen gerealiseerd zoals binders op de pedalen, waardoor hij een goede houvast heeft met de voeten. Meneer wilde de fiets betalen uit een PGB. Een PGB vergoedt niet het hele bedrag maar meneer kreeg wel 70% van de kosten.
ADCA was onbekend in de gemeente waar het gesprek plaatsvond. Het WMO-commissielid, die meneer bijstond, kon hem goed helpen met de ingewikkelde vragen en zodoende kon hij goed verwoorden wat hij nodig had.

De commissie Ondersteuning van de ADCA vereniging.

Graag stel ik de commissieleden aan jullie voor:
Bianca Oudshoorn woont in Assen,

Esther van het Hof woont in Nijkerkerveen,

Leo Schott woont in Veendam,
Jet Bergmans 

Voor meer informatie of een aanvraag voor ondersteuning kunt u terecht bij: ondersteuning@ataxie.nl of info@ataxie.nl of Postbus 91, 4000 AB Tiel.

WMO nieuws

Tips voor hulpmiddelen en ondersteuning bij ADCA

Tips voor hulpmiddelen en ondersteuning bij ADCA Als ADCA patiënt kunt  u te maken krijgen met beperkingen in het dagelijks leven. Er zijn hiervoor diverse hulpmiddelen en vormen van ondersteuning beschikbaar. Het zoeken en verkrijgen hiervan wordt door veel patiënten...

Nieuwsbericht vanuit Ieder(in)

07042016 Nieuwsbericht vanuit Ieder(in) Gemeenten informeren hun burgers slecht over de eigen bijdragen voor de Wmo. En een kwart van de zorgvragers haakt af vanwege de hoogte ervan. Dit waren de schokkende uitkomsten van het onderzoek dat Ieder(in) en Binnenlands...

“Het keukentafelgesprek”

Van één van onze leden kregen we deze tip over een E-learningcursus van spierziekten Nederland. Neem eens een kijkje en doe uw voordeel, Het is niet geheel gratis, wel al een leerzame demo. De e-learningcursus ´Het keukentafelgesprek´ is kort en praktisch en voor...